Osnovni podaci korisnika

* Sigurna lozinka sastoji se od najmanje 4 znaka
* Sigurna lozinka treba sadržavati i mala i velika slova
* Sigurna lozinka treba sadržavati barem jedan broj
* Sigurna lozinka treba sadržavati barem jedan simbol

Uvjeti korištenja